Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1693516
 • Do końca roku: 220 dni
 • Do wakacji: 27 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO

RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709, przy ulicy Pokoju 22 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

1)              administratorem moich danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 4 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709), ul. Pokoju 22 (dalej jako: Przedszkole/Administrator);

2)              u Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@apfsolutions.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;

3)              dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w uzasadnionych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/ w celu realizacji edukacji, opieki i wychowania przedszkolnego (w oparciu o następujące przepisy prawa: Ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci);

4)              odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, którym Przedszkole jest obowiązane je udostępnić (np. policja, prokuratura, sąd, minister edukacji narodowej – System Informacji Oświatowej, kurator oświaty, organ prowadzący Przedszkole – odpowiednie jednostki organizacyjne miasta Ruda Śląska, organy o uprawnieniach kontrolnych takie jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w przypadku jego powierzenia podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679, tj.:

 1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze systemy informatyczne, w tym stronę internetową i pocztę elektroniczną,
 2. usługodawcom serwisującym urządzenia informatyczne wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności (komputery, drukarki, kserokopiarki),
 3. Inspektorowi BHP – usługodawcy świadczącemu usługi na rzecz Przedszkola,
 4. radcom prawnym / adwokatom wspierającym nas w obszarze bieżącej działalności ,
 5. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności, w szczególności: VULCAN - dostawca systemu elektronicznego do prowadzenia księgowości, Alan Systems - dostawca systemu elektronicznego monitorowania obecności dziecka w przedszkolu (czytniki kart),
 6. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją ,

5)              zależnie od szczegółowego celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa (m. in.: Prawa Oświatowego i jego aktów wykonawczych, przepisów dotyczących rachunkowości, spraw podatkowych, przedawnienia roszczeń) oraz  w przyjętym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) jednolitym rzeczowym wykazem akt przyjętym u Administratora;

6)              posiada Pani/Pan:

-         prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, w tym do otrzymania nieodpłatnie jednej kopii danych (kolejne kopie za opłatą adekwatną do kosztów administracyjnych)

-         prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,

-         prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,

-         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

7)              jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:

-           prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

-           prawo do przenoszenia danych,

-           prawo do wycofania zgody

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 przewidujący przetwarzania danych związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

8)              podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;

9)              Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Klaudia Kazanecka, e-mail: iod@apfsolutions.pl